BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу

24 000 грн.
Якщо вагаєтесь, що обрати,
зверніться до нас:
sales@rarus.ua
+38 (044) 392-05-05
По буднях
з 9:00 до 18:00
без перерви
Облік «від документа» і типові операції
Ведення обліку діяльності кількох організацій
Облік товарно-матеріальних цінностей
Складський облік
Облік торговельних операцій
Облік комісійної торгівлі
Облік операцій з тарою
Облік банківських і касових операцій
Облік розрахунків з контрагентами
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
Облік виробництва
ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І КАДРОВИЙ ОБЛІК
Підтримка різних схем оподаткування КІЛЬКІСНО-ЯКІСНИЙ ОБЛІК
Завершальні операції періоду
Стандартні бухгалтерські звіти
Сервісні можливості

Облік «від документа» і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції — простий інструмент автоматизації, який користувач може легко і швидко настроїти.

Ведення обліку діяльності кількох організацій

За допомогою «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності кількох організацій. Облік для кожної організації можна вести в окремій інформаційній базі. Водночас «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій у загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати фізичні особи – підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників, складів (місць зберігання) і т. д., а обов'язкову звітність формувати окремо.

Облік товарно-матеріальних цінностей

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 «Запаси» і методичних вказівок з його застосування. Підтримуються такі способи оцінки матеріально-виробничих запасів під час їхнього вибуття:

·         за середньою собівартістю;

·         за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);

·         за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партіонний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.

Складський облік

За складами можна вести кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна відключити, якщо у ньому немає необхідності.

В «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації виявляються надлишки і списуються недостачі.

Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальну особу. Водночас для одного складу може бути призначено одну відповідальну особу; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і за матеріально відповідальною особою.

Облік торговельних операцій

Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг. Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Всі операції з гуртової торгівлі враховуються у розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздрібі можуть враховуватися за цінами покупки або продажу. Нараховується акцизний податок з реалізації підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

В «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» підтримується використання декількох типів цін, наприклад: «гуртова», «дрібногуртова», «роздрібна», «закупівельна» і т. п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як щодо товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції з обліку зворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на банківський рахунок й отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях і іноземній валюті. Курсові різниці з кожної операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або із вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «Запаси».

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції, як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів). Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між кількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі до експлуатації і списання з експлуатації.

Облік виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».

Під час списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі такі бази розподілу:

·         обсяг випуску;

·         планова собівартість;

·         оплата праці;

·         матеріальні витрати;

·         прямі витрати;

·         окремі статті прямих витрат.

·         прямих затрат.

ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І КАДРОВИЙ ОБЛІК

В «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом. Забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством.

Автоматизовані:

·         нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;

·         нарахування оплати фізичним особам за договорами цивільно правового характеру;

·         ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;

·         депонування;

·         обчислення регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;

·         формування відповідних звітів (з ПДФО, внескам до фондів соціального страхування).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

·         інвалідів;

·         податкових нерезидентів.

Рішення задачі кадрового обліку в конфігурації «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» включає в себе:

·         Прийом на роботу;

·         Кадрове переміщення;

·         Звільнення з організації.

Рішення задачі обліку зарплати в конфігурації «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» включає в себе:

·         Табелювання (за місяць, половину місяця, довільний період);

·         Нарахування зарплати за відрядними і бригадними нарядами;

·         Нарахування відпустки;

·         Нарахування за лікарняним листком;

·         Нарахування за подорожнім листом автотранспорту;

·         Нарахування за подорожнім листом сільгосптехніки;

·         Нарахування за договором ЦПХ;

·         Нарахування зарплати працівникам організацій.

Підтримка різних схем оподаткування

В «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» підтримуються такі схеми оподаткування:

·        податок на прибуток і податок на додану вартість;

·        податок на прибуток без податку на додану вартість;

·        єдиний податок і податок на додану вартість;

·        єдиний податок без податку на додану вартість;

·        єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.

Облік ПДВ

«BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази («першої події») з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань/кредиту в кінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться облік запасів в розрізі податкових призначень їх придбання.

Податковий облік з податку на прибуток

Податковий облік ведеться у відповідності з розділом 3 ПКУ.

Поряд з бухгалтерським обліком доходів і витрат ведеться облік різниць, що коригують фінансовий результат. З метою нарахування різниць, пов'язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ і НМА для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

За даними податкового обліку автоматично формується «Декларація з податку на прибуток».

Єдиний податок

«BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» дозволяє реєструвати доходи і витрати (за необхідності) юридичних і фізичних осіб – платників єдиного податку.

Автоматично формуються «Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності», а також Декларації платників Єдиного податку – юридичних та фізичних осіб.

ОБЛІК ТРАНСПОРТУ ТА СІЛЬГОСПТЕХНІКИ

Автоматизований облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються подорожні листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків в баках, розрахунок витрати палива за нормами, виконується розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на утримання машино-тракторного парку.

Рішення задачі обліку автотранспорту і сільгосптехніки в конфігурації «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» включає в себе:

·         облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний);

·         облік роботи сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни);

·         виконується обробка подорожніх листів, облік видачі та списання ПММ за фактом, розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива за водіями і одиницями техніки (баків);

·         виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту та сільгосптехніки;

·         забезпечена можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки;

·         формування звітів для аналізу автотранспорту і сільгосптехніки;

КІЛЬКІСНО-ЯКІСНИЙ ОБЛІК

В «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» автоматизовано кількісно-якісний облік зерна. Він ведеться для визначення закономірності змін маси даної партії зерна, її залежності при зберіганні від зміни вологості, вмісту смітної домішки і втрат при зберіганні з відображенням руху зерна, операцій з підробки і переоформлення.

Кількісно якісний облік зерна ведеться за місцем зберігання в розрізі культур, класів, років урожаю, матеріально відповідальними особами в книгах кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (форма N 36).

Для проведення розрахунків з власниками зерна згідно з укладеними договорами складського зберігання ведуться книги кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (форма №36) по власникам зерна.

Облік та оформлення операцій із зерном ведуться у фізичній масі з точністю до одного кілограма. Облік продукції в упаковці стандартною масою ведеться у фізичній масі за кількістю місць.

Робота вагової

Основними завданнями вагаря, що автоматизовані в «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу», є:

·         Контроль виконання операцій зважування автомобілів на автомобільних вагах;

·         Оформлення (друк) первинних документів за фактом проходження автотранспортом ваговій;

·         Ведення журналу реєстрації зважувань за певною формою;

·         Вагар працює з такими первинними документами:

·         Товарно-транспортна накладна на ввезення;

·         Товарно-транспортна накладна на вивезення;

·         Товарно-транспортна накладна на внутрішнє переміщення;

·         Квитанція на зважування.

Робота лабораторії

Лабораторія підприємства - структурний підрозділ, до функцій якого входить якісний контроль зерна і хлібопродуктів та їх якісне перетворення.

В «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» автоматизовані такі ділянки роботи лабораторії:

·         Визначення якісних характеристик зерна і готової продукції з оформленням документа «лабораторний аналіз»;

·         Проставлення даних про лабораторні аналізи в первинних документах;

·         Ведення журналів лабораторних аналізів;

·         Введення документів кількісно-якісного перетворення зерна «Форма 34 (зведена)»;

·         Введення в програму «рецептів», які, одночасно, є виробничим завданням;

·         Формування спеціальних звітів, різноманітних аналізів якості зерна.

Лабораторія працює з такими первинними документами:

·         Лабораторний аналіз;

·         Форма 34 (зведена);

·         Акт розподілу;

·         Спостереження стану зерна;

·         Рецепт.

Управління відносинами з власниками зерна:

В конфігурації реалізовано:

·         Облік договорів на постачання сировини, послуги елеватора і реалізацію продукції;

·         Автоматичний розрахунок послуг елеватора (приймання, сушіння, підробка, зберігання, переоформлення, відвантаження);

·         Оформлення актів-розрахунків по зерну з контрагентами.

·         Оформлення наказів на відвантаження і облік продукції.

Виробництво і переробка

В «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» велику увагу приділено відображенню в програмі виробничих процесів, таких як:

·         Списання сировини у виробництво;

·         Надходження продукції та напівфабрикатів з виробництва;

·         Переробка одного чи декількох найменувань ТМЦ з отриманням списку продукції (борошномельне виробництво);

·         Фасування готової продукції у мішки та довільні ємності.

Внутрішній облік зерна

Для автоматизації процесу внутрішнього обліку зерна призначені такі документи:

·         Наказ на вивезення;

·         Наказ на переміщення;

·         Акт на переміщення;

·         Акт знищення непридатних відходів;

·         Акт зачистки.

Завершальні операції періоду

Автоматизовані регламентні операції, що виконуються по закінченні періоду, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

До складу «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» входить набір довідок-розрахунків, що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: «Розподіл непрямих витрат», «Переоцінка валютних коштів» та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти

«BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Експрес-перевірка обліку

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних. Всі перевірки об'єднані в групи:

·         положення облікової політики,

·         аналіз стану бухгалтерського обліку,

·         операції по касі,

·         облік ПДВ,

·         облік виробничих операцій,

·         визначення фінансових результатів.

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, які містять:

·         предмет контролю,

·         результат перевірки,

·         можливі причини помилок,

·         рекомендації щодо усунення помилок.

Регламентована звітність

В «BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» включено обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (у файли з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням *.xsd), за якими відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт». Сервіс «FREDO Звіт» надає можливість безпосередньо з конфігурації:

·         сформувати регламентовану звітність у різні державні органи;

·         перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;

·         зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;

·         надіслати звіти до контролюючих органів і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;

·         зберегти на електронних носіях;

·         отримувати розшифровку показників звітів «FREDO Звіт» у конфігурації.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс «FREDO Звіт».

Тісна інтеграція сервісу «FREDO Звіт» з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу «FREDO Звіт» у програмі.

Сервісні можливості

Програма також включає наступні сервісні можливості:

·         повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту по усіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т. д.);

·         завантаження курсу валют з Інтернету;

·         завантаження класифікаторів;

·         та інші.

Пошук даних

У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за декількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Управління доступом до облікових даних

Реалізована можливість вводити обмеження на доступ до облікових даних окремих організацій (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців). Користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не лише як-небудь змінити, але навіть переглянути закриті для нього дані.

Робота з розподіленими інформаційними базами

В конфігурацію включені плани обміну для розподілених інформаційних баз.

Інтернет-підтримка користувачів

Користувачі програми можуть безпосередньо при роботі з програмою готувати і відправляти думки про використання програми, звернення у відділ технічної підтримки, а також отримувати і переглядати відповіді відділу технічної підтримки.

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (*.cfu) або файлу постачання конфігурації (*.cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.


BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

5 400 ₴ Замовити

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

21 600 ₴ Замовити

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

33 600 ₴ Замовити

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

57 600 ₴ Замовити

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

122 400 ₴ Замовити

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі