BAS Громадське харчування

14 400 грн.
Якщо вагаєтесь, що обрати,
зверніться до нас:
sales@garnet.team
+38 (044) 392-05-05
По буднях
з 9:00 до 18:00
без перерви

Функціональні можливості програмного забезпечення

Облік «від документа» і типові операції
Ведення обліку діяльності декількох організацій
Нормативно-довідкова інформація виробничих запасів
Облік матеріально-виробничих запасів
Складський облік
Приготування страв і списання інгредієнтів
Оброблення
Облік і списання спецій
Облік торгових операцій
Використання різних варіантів обліку та списання інгредієнтів
Облік комісійної торгівлі
Облік операцій з тарою
Облік банківських і касових операцій
Облік розрахунків з контрагентами
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
Облік основного і допоміжного виробництва
Облік напівфабрикатів
Облік непрямих витрат

Облік «від документа» і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою "BAS Громадське харчування" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Рішення дозволяє вести бухгалтерський і податковий облік одночасно по декількох організаціях в загальній інформаційній базі. Це зручно, якщо господарська діяльність цих організацій тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) та інших облікових одиниць, а обов'язкову звітність формувати окремо.

Можливий також облік на підприємствах з різними формами господарювання - кожна юридична особа організації може мати свою облікову політику і застосовувати свій режим оподаткування.

Передбачена можливість обліку господарських операцій в іноземній валюті та умовних одиницях, облік додаткових витрат.

Нормативно-довідкова інформація виробничих запасів

Багаторівневий довідник номенклатури дозволяє зберігати структурований список страв, заготівок і продуктів. Додані види номенклатури: блюдо, заготівля, матеріал, продукція, технологічний. Введено додаткові одиниці виміру.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно НСБО 9 «Запаси» та методичних вказівок щодо його застосування. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів за їх вибуттям:

  • за середньою собівартістю;
  • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Наявність даної можливості дозволяє окремо враховувати товари одного і того ж найменування, що надійшли в різний час і за різними цінами. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.

Складський облік

По складах можна вести кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В "BAS Громадське харчування" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначена одна відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і за матеріалами відповідальної особи.

Приготування страв і списання інгредієнтів

Для страви можна використовувати кілька рецептур з можливістю вибору потрібної в момент приготування. При цьому допускається використання схеми "блюдо в блюді". Кількість рівнів вкладеності не обмежена. Склад страви і технологія його приготування зберігаються в документі "Рецептура". Для цього документа передбачено друковані форми "Калькуляційна картка" і "Технологічна карта".

Для інгредієнтів, що входять до складу страви, можна вказати список продуктів, які можна замінити (аналогів). Цей список використовується у випадку нестачі вихідного продукту і враховується під час списання продуктів і складанні калькуляційних карток. Вихідний продукт і його аналог можуть бути взаємозамінні.

Приготування страв і списання продуктів оформлюються документом "Випуск продукції". За допомогою цього ж документа можна отримати звіти про брак інгридієнтів, необхідних для приготування зазначених страв.

Оброблення

У рішенні підтримується операція оброблення. Наприклад, це може бути обробка м'ясної туші. Для оброблення також передбачена рецептура. Підтримується облік заготівок, облік виробничих витрат, сезонності.

Облік і списання спецій

У рішенні "BAS Громадське харчування" розроблений особливий режим обліку продуктів, витрата яких в перерахунку на одну порцію надзвичайно малий. До числа таких продуктів можна віднести, наприклад, спеції, сіль, цукор. Щоб уникнути похибки округлення, при оформленні приготування страв ці продукти не списуються, а накопичуються в спеціальному регістрі Спеції. Ці продукти списуються в кінці звітного періоду документом Списання спецій.

Облік торгових операцій

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформлюються накладні і податкові накладні. Всі операції оптової торгівлі враховуються в розрізі договорів із покупцями і постачальниками.

Облік на роздрібних складах можна вести із використанням рахунку 285 "Торгова націнка". Також дані продажу можуть бути завантажені з фронт-офісних систем. 

Може здійснюватися інвентаризація складу і роздрібних точок.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця постачальнику.

В ПЗ "BAS Громадське харчування" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" тощо. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Використання різних варіантів обліку та списання інгредієнтів

Рахунки, на яких обліковуються товарно-матеріальні цінності, можуть бути співставлені різних видів номенклатури. Кожному виду номенклатури (товар, блюдо, матеріал) можна встановити свої рахунки обліку, що дозволить списувати у виробництво не тільки товари з 28-го рахунку, а й матеріали з 201-го.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти, виплаті (перерахуванню) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до НСБО 7 "Основні засоби", НСБО 8 "Нематеріальні активи", НСБО 9 "Запаси".

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації. 

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Облік основного і допоміжного виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. У кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг. 

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до НСБО 16 "Витрати".

Під час списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

  • обсяг випуску;
  • планова собівартість;
  • оплата праці;
  • матеріальні затрати;
  • виручка;
  • прямі витрати;
  • окремі статті прямих витрат.

BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

3 600 ₴ Замовити

BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

11 400 ₴ Замовити

BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

18 600 ₴ Замовити
19.10.2023
Ліцензія на сервер "Навіщо брати та як обрати"
У статті докладно описано для чого потрібно переходити на клієнт-серверний варіант роботи та як обрати ліцензію.
Автоматизація ресторанного комплексу ФОП Кацнельсон С.В. на базі програмних продуктів "BAS Громадське харчування" та "РестАрт"
Рарус Дніпро автоматизували кафе "Вілла Олива" і "Шелест" за допомогою програми BAS і конфігурацій РестАрт. Забезпечення дозволяє фіксувати необхідну кількість інгредієнтів брутто і нетто, а також які повинні бути смак, запах, зовнішній вигляд і т.д., після приготування. ФОП підключили також послугу ІТС. Дізнатися докладніше можна тут...

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі